miercuri, 17 iulie 2013

Raport de activitate comisie metodica


Scoala Gimnaziala Comisani

Jud. Dambovita

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU

ANUL ŞCOLAR 2012-2013

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR

 

 

I. OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN  CADRUL COMISIEI METODICE:

§  Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului prin centrarea formării pe competenţele metodologice, dezvoltarea unui management de echipă;

§  Asigurarea unui sistem coerent si eficace de perfecţionare a membrilor comisiei;

§  Eliminarea formalismului în cadrul celor trei componente – conceptula, acţionala si evaluativă – din activitatea comisiei metodice;

§  Fundamentarea nevoilor  de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi;

§  Creşterea eficienţei activităţii de formare continuă prin prisma promovarii noului în activitatea de predare-învăţare (metode alternative de predare-învăţare-evaluare);

§  Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia;

§  Promovarea imaginii şcolii şi a comisiei metodice;

 

II.ORIENTĂRI ACTUALE ÎN EDUCAŢIE

 

     Venind în întâmpinarea cerinţelor tot mai des exprimate de părinţi ne-am axat pe lucrul individual, diferenţiat, astfel încât volumul de muncă al elevilor acasă sa fie cât mai mic şi să nu necesite prea multă preocupare din partea părinţilor.

    De asemenea activităţile desfăşurate la clase au fost realizate cu material didactic adecvat necesităţilor, fiindu-ne de un real folos acele auxiliare pentru fiecare disciplină pe care le-am utilizat la ore, ţinând cont că părinţii nu au posibilităţi pentru a le achiziţiona.

 

III.ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

 

    În acest sens, în anul şcolar 2012-2013 în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor s-au planificat şi desfăşurat următoarele activităţi:

-Analiza planului cadru pentru fiecare clasa şi justificarea alegerii schemelor orare;

-Analiza programelor şcolare pentru fiecare disciplină de invăţământ si fiecare clasa ;

-Analiza de conţinut a unor modele de planificări şi proiectări a unităţii de invăţare la diferite discipline de invăţământ;

-Prezentarea planificarilor pentru a fi vizate;

-lectii demonstrative si referate sustinute de cadrele didactice in stransa legatura cu lectiile desfasurate

Puncte tari:

ü  Proiectarea a respectat cerinţele programelor şcolare, remarcându-se flexibilitatea acestora;

ü  Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă a fiecărui învăţător;

ü  Relaţia învăţător-elev a fost corectă şi pusă pe primul loc;

ü  Învăţătorii, şcoala au colaborat bine cu comitetele de părinţi;

ü  Parteneriatele educaţionale ne-au permis realizarea unei colaborări active cu alţi parteneri;

ü  Activităţile desfăşurate au fost benefice şi am avut multe de învăţat;

ü  Elevii s-au dovedit a fi respectuoşi, comunicativi şi şi-au îndeplinit sarcinile şcolare ţi extraşcolare;

ü  Funcţionarea eficientă a Comisiei metodice;

ü  Implicarea unor învăţători mai mult decât a altora în activităţi extraşcolare (serbări, expoziţii, concurs de desene, excursii, parteneriate);

ü  Asigurarea manualelor şcolare şi a auxiliarelor;

ü  Perfecţionarea constantă a întregului personal didactic;

     Puncte slabe:

ü  -Proiectarea lecţiilor de evaluare  făcută sumar;

ü  -Întârzierea predării anumitor documente şcolare(situaţii, materiale, teste);

ü  -Superficialitate în întocmirea unor documente;

ü  -Superficialitate în unele cazuri în întocmirea testelor de evaluare sumativă, nu toţi făcând în timp util acest lucru;

ü  -Nesemnarea condicilor la timp;

ü  -Utilizarea mai puţină a mijloacelor moderne (calculator, videoproiectoe etc);

 

IV. DINAMICA RESURSELOR UMANE

 

      Este un aspect îmbucurător, deoarece 5 dintre învăţătorii de la şcoala noastră sunt titulari, au pregătirea necesară, se perfecţionează continuu.

     Din cei 6 învăţători, 4 sunt cu gradul I, unul cu  gradul II şi unul cu definitivat, iar actualmente 2 dintre ei urmează cursuri universitare .

V. ELEVI

 

      Avem un număr de elevi mediu spre minim la unele clase având în vedere scăderea populaţiei şcolare în ultimii ani. În ceea ce priveşte frecvenţa lor este foarte bună.

        Nu avem abateri disciplinare grave în rândul elevilor care să necesite scăderea calificativului la purtare.

      Relaţia elevilor cu învăţătorii a fost foarte bună realizându-se în acest sens activităţi de comunicare, parteneriate, difuzarea unor prezentări PowerPoint, desfăşurarea activităţilor extraşcolare privind o mai bună socializare a lor (serbări, Ziua Naţională a României,Ziua Eroilor, ziua poetului M.Eminescu, vizionarea unor piese de teatru etc).

 

VI. CADRE DIDACTICE

 

       Au participat la toate activităţile Comisie metodice a învăţătorilor, la Cercurile pedagogice pe clase, la unele activităţi de perfecţionare organizate de CCD Dambovita  sau de alte instituţii specializate sau urmarea unor cursuri universitare.

       În cadrul activităţilor Comisiei metodice din anul scolar 2012-2013 activitatea s-a desfasurat conform programului de activitati astfel:

         -Octombrie 2012-lectie demonstrativa clasa a IIa B la matematica sustinuta de Cazaceanu Violeta, urmata de referat cu tema ,, Specificul predarii  matematicii in invatamantul primar”-Batranu Ana

            -decembrie 2012-lectie demontrativa clasa I la limba romana sustinuta de  Anghel Victoria urmata de referatul cu tema ,, Predare-invatare citit-scris in viziune integrata la clasa I utilizand metoda fonetica analitico-sintetica” Cazaceanu Violeta

            -februarie 2013-lectie demontrativa la clasa a II a A la Cunoastrerea mediului sustinuta de  Popescu Doina urmata de referatul cu tema ,, Metode interactive de predare” Oprea Aurelia

            - martie 2013- lectie demontrativa la clasa a III a la educatie tehnologica sustinuta de  Oprea Aurelia urmata de referatul cu tema ,,Tehnici noi de lucru folosite la orele de abilitati practice”- Popescu Doina

            -mai 2013- lectie demontrativa la clasa a IV a la educatie civica sustinuta de  Batranu Ana urmata de referatul cu tema ,,Educarea tolerantei la elevii din ciclul primar”- Anghel Victoria

 

Puncte tari:

·         Pregătirea spaţiilor pentru învăţământ cu resurse proprii;

·         Gestionarea tuturor resurselor;

·         Respectarea legii în orice demers;

·         Participarea la activităţile de perfecţionare din cadrul comisiei, cercului pedagogic, cursurilor universitare, cursuri organizate de CCD;

·         Deschiderea spre nou în demersul didactic;

·         Implicarea elevilor în desfăşurarea unor activităţi;

·         Implicarea în problematica socială a elevilor;

·         Desfăsurarea activităţilor demonstrative la Comisia metodică  şi în cadrul parteneriatelor educaţionale;

 

Puncte slabe:

·         Finanţări insuficiente locale;

·         Implicarea slabă a Comitetului de părinţi la nivelul şcolii şi comunităţii;

·         Întârzierea unor activităţi sau nedesfăşurarea lor în timp util;

 

Măsuri:

·         Îmbunătăţirea  calităţii actului didactic;

·         Susţinerea bazei materiale prin resurse alternative;

·         Găsirea unor surse de finanţare pentru propriile proiecte,

·         Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic;

·         Motivarea cadrelor didactice pentru înscrierea la concursuri profesionale, salarii de merit, gradaţii de merit etc;

·         Menţinerea parteneriatelor şi desfăşurarea altora noi;

 

 

                        

 

                                                                         Responsabil Comisie metodică,

                                                                        Înv. Cazaceanu Violeta

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu